مبانی فلسفی منطق فازی - سه شنبه بیست و دوم آذر 1390
روانسنجي (سنجش و اندازه گيري) در يك نگاه - سه شنبه بیست و دوم آذر 1390
روش های گردآوری داده ها - دوشنبه بیست و یکم آذر 1390
جامعه مورد مطالعه - دوشنبه بیست و یکم آذر 1390
مقیاس اندازه گیری - دوشنبه بیست و یکم آذر 1390
شاخص های پراكندگي - دوشنبه بیست و یکم آذر 1390
ساخت و رواسازی آزمون تشخیصی حساب نارسایی برای کودکان پایه سوم دبستان - شنبه نوزدهم آذر 1390
آيه ي آخر سوره ي جن و اعداد چيزهاي جهان - پنجشنبه هفدهم آذر 1390
ضريب خوشه بندي - پنجشنبه هفدهم آذر 1390
نقد منصفانه از طریق منطق فازی - چهارشنبه شانزدهم آذر 1390
ارزشيابي فازي - پنجشنبه دهم آذر 1390
بکار بردن IRT به منظور ارزیابی سوال و ویژگی های مقیاس به منظور بهبود مقیاس - سه شنبه هشتم آذر 1390
نكته اي درباره تمرين مهارت هاي لازم - شنبه پنجم آذر 1390
محتوی اولیه و پیشنهادی به صورت مقدماتی برای روانسنجی2 - جمعه چهارم آذر 1390
محتوی اولیه و پیشنهادی به صورت مقدماتی برای روانسنجی 1 - جمعه چهارم آذر 1390
محتوی اولیه و پیشنهادی به صورت مقدماتی برای مبانی آزمون های روانی2 - جمعه چهارم آذر 1390
محتوی اولیه و پیشنهادی به صورت مقدماتی برای مبانی آزمون های روانی1 - جمعه چهارم آذر 1390
محتوی اولیه و پیشنهادی به صورت مقدماتی برای ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی3 - جمعه چهارم آذر 1390
محتوی اولیه و پیشنهادی به صورت مقدماتی برای ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی2 - جمعه چهارم آذر 1390
محتوی اولیه و پیشنهادی به صورت مقدماتی برای ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی - جمعه چهارم آذر 1390
يادگيري الكترونيك - یکشنبه بیست و نهم آبان 1390
[عنوان ندارد] - یکشنبه بیست و نهم آبان 1390
سينتكس مربوط به آزمون هاي تعقيبي فريدمن - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
ترکیب فنآوري اطلاعات و منطق فازي در ارایه روشی نوین براي ارزشیابی آموزشی (مطالعه موردي تدریس ریاضیات - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
مراحل داده كاوي - شنبه بیست و هشتم آبان 1390
ویژگی های آزمون های کامپیوتری در مقایسه با آزمون های مداد- کاغذی - یکشنبه پانزدهم آبان 1390
رگرسيون خطي ساده - یکشنبه پانزدهم آبان 1390
رگرسيون و بعضي از انواع آن - یکشنبه پانزدهم آبان 1390
به كارگيري متغيرهاي پنهان در مدل رگرسيون لجستيك - یکشنبه پانزدهم آبان 1390
رگرسيون - یکشنبه پانزدهم آبان 1390
كار با داده ها از طريق نرم افزار اكسل - یکشنبه پانزدهم آبان 1390
تحلیل سوالات - شنبه چهاردهم آبان 1390
چرا از نظريه ي مجموعه هاي فازي در حوزه ي علوم اجتماعي بهره ببريم؟ - پنجشنبه دوازدهم آبان 1390
آمار - یکشنبه هشتم آبان 1390
نظریه ی مجموعه های فازی و علوم رفتاری و اجتماعی - یکشنبه هشتم آبان 1390
رگرسيون لوجستيك زماني كه پيش بين ها داراي مقياس فاصله اي مي باشند. - شنبه هفتم آبان 1390
[عنوان ندارد] - شنبه هفتم آبان 1390
تست اندریافت موضوع کودکان - جمعه ششم آبان 1390
پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن - یکشنبه یکم آبان 1390
پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن - یکشنبه یکم آبان 1390
استفاده از هیجان های خود :آزمون عملکردی - یکشنبه یکم آبان 1390
ستفاده از هیجان های دیگران : آزمون خود- سنجی - یکشنبه یکم آبان 1390
استفاده از هیجان های دیگران : آزمون چند رتبه ای - یکشنبه یکم آبان 1390
ستفاده از هیجان های دیگران : آزمون عملکردی - یکشنبه یکم آبان 1390
استفاده از هیجان های خود : آزمون خود- سنجی - یکشنبه یکم آبان 1390
هوش هیجانی دیویس آزمون 18 تنظیم هیجان های دیگران آزمون عملکردی مارک دیویس 18th Emotional Intelligenc - یکشنبه یکم آبان 1390
تنظیم هیجان های دیگران : آزمون خود- سنجی - یکشنبه یکم آبان 1390
تنظیم هیجان های خود : آزمون عملکردی - یکشنبه یکم آبان 1390
قیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه - یکشنبه یکم آبان 1390
شناسایی هیجان های دیگران - آزمون چند رتبه ای - یکشنبه یکم آبان 1390