سنجش و اندازه گیری

پارادایم پژوهش بین رشته‏ ای (09122263167)

نظریه ی تعمیم پذیری

یکی از نظریات مهم و معتبر در اندازه گیری نظریه تعمیم پذیری یا GT (Generalizability Theory) است. این نظریه از دید شیولسون به دو دلیل کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. یکی به دلیل پیچیدگی آن و دیگری عدم گسترش کافی نرم افزارهایی که به توان از طریق آن از نظریه ی تعمیم پذیری استفاده کرد.

این نظریه که در واقع بسط نظریه ی کلاسیک است در شناخت منابع خطا بسیار کارایی دارد. تکنیکی که از طریق آن می توان منابع خطا را کمی نمود آنووا است. تجزیه واریانس در این نظریه بسیار شبیه تجزیه ی واریانس طرح های عاملی است. این نظریه بهترین راه دست یابی به دقت اندازه گیری است.کرونباخ بوجود آورنده ی این نظریه است و برنان آن را گسترش داده است.

موارد کاربرد نظریه تعمیم پذیری بسیار زیاد است و در حوزه های مختلف علمی و مخصوصا در بررسی پژوهش ها از این نظریه استفاده می شود.

+ نوشته شده در  شنبه ۱۶ مرداد۱۳۸۹ساعت   توسط محمد حسین ضرغامی  |