سنجش و اندازه گیری

پارادایم پژوهش بین رشته‏ ای (09122263167)

جدول ماتریس همبستگی را ترسیم و انواع همبستگی را ذکر کنید؟

جدول ماتریس همبستگی را ترسیم و انواع همبستگی را ذکر کنید؟

قبل از پاسخ به سوال،شرح مختصری از تحلیل رابطه همزمانی متغیرها و ارائه تعریفی از رابطه متقارن و همزمانی لازم و مفید است.

*تحلیل رابطه همزمانی متغیرها:

به منظور پی بردن به رابطه بین تغییرات دو یا چند متغیر که همزمان اندازه گیری شده اند،تحلیل رابطه همزمانی مورد استفاده قرار می گیرد.برای پی بردن به میزان رابطه شاخص های همبستگی بکار برده می شود.این نوع شاخصها با توجه به مقیاس اندازه گیری متغیرها انتخاب می گردد.شاخص های رابطه میان متغیرها را به طور کلی می توان به دو دسته پارامتری و ناپارامتری تقسیم کرد.

محاسبه همبستگی برای تحقیقات پارامتری

چنانچه دو متغیر در مقیاس‏های فاصله‏ای یا نسبی اندازه گیری شده باشند، می‌توان برای تعیین رابطه بین آنها از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده کرد. در محاسبه ضریب همبستگی پیرسون پیش فرض اینست که دو متغیر دارای توزیع دومتغیری بهنجار باشد. درصورتی که این پیش فرض صادق نباشد از روش های دیگری استفاده می‏کنیم که به شرح ذیل می باشد(سرمد و همکاران،1390 ،ص222).


جدول1- ضریب های همبستگی دومتغیری در تحلیل های پارامتری

ضریب همبستگی نماد متغیر 1 متغیر 2 مقیاس اندازه گیری

ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون r پیوسته پیوسته هر دو متغیر فاصله‏ای

ضریب همبستگی دورشته‏ای دو سطحی ساختگی پیوسته یک متغیر اسمی دو سطحی و دیگری فاصله‏ای

ضریب همبستگی دورشته‏ای نقطه‏ای دو سطحی واقعی پیوسته یک متغیر اسمی دو سطحی و دیگری فاصله‏ای

ضریب همبستگی تتراکوریک دو سطحی  ساختگی دو سطحی  ساختگی هر دو متغیر اسمی دو سطحی

حسین چهارباشلو دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۱ آبان۱۳۹۱ساعت   توسط محمد حسین ضرغامی  |