سنجش و اندازه گیری

پارادایم پژوهش بین رشته‏ ای (09122263167)

پرسشنامه امنيت غذايي خانوار


پرسشنامه امنيت غذايي خانوار 

شماره پرسش پاسخ چند بار؟ کد

1- آيا در يک ماه گذشته، اين نگراني به شما دست داده که      خانواده تان غذاي کافي براي خوردن نداشته باشند؟ خير 0

بله 1 = به ندرت (يک يا دو بار در ماه گذشته)             2 = گاهي اوقات (سه تا ده بار در ماه گذشته)                3 = اغلب (بيش از ده بار در در ماه گذشته)

2- در يک ماه گذشته، آيا پيش آمده كه شما يا يکي از اعضاي خانواده به دليل نداشتن پول كافي نتوانسته باشيد مواد غذايي را که دوست داريد، بخوريد؟ (مثلاً گوشت، مرغ، ماهي،‌ لبنيات، ميوه، ...) خير 0

بله 1 = به ندرت (يک يا دو بار در ماه گذشته)             2 = گاهي اوقات (سه تا ده بار در ماه گذشته)                3 = اغلب (بيش از ده بار در در ماه گذشته)

3- در يک ماه گذشته، آيا پيش آمده كه شما يا يکي از اعضاي خانواده به دليل نداشتن پول كافي، فقط چند نوع غذاي تكراري را چند روز پشت سر هم خورده باشيد؟ (مثلاً سيب زميني پخته، دم پختك، دمي گوجه فرنگي، استانبولي،‌ بادمجان،‌ كدو، اشكنه،‌ تخم مرغ، ...) خير 0

بله 1 = به ندرت (يک يا دو بار در ماه گذشته)             2 = گاهي اوقات (سه تا ده بار در ماه گذشته)                3 = اغلب (بيش از ده بار در در ماه گذشته)

4- در يک ماه گذشته، آيا پيش آمده كه شما يا يکي از اعضاي خانواده به دليل نداشتن پول كافي براي خريد انواع غذاها،به ناچار غذايي را که دوست نداشته ايد، خورده باشيد؟ (مثلاًنان وسيب زميني پخته،‌ لوبيا، يتيمچه، اشكنه، تخم مرغ) خير 0

بله 1 = به ندرت (يک يا دو بار در ماه گذشته)             2 = گاهي اوقات (سه تا ده بار در ماه گذشته)                3 = اغلب (بيش از ده بار در در ماه گذشته)

5- در يک ماه گذشته، آيا پيش آمده كه شما يا يکي از اعضاي خانواده به دليل نداشتن غذاي کافي، کمتر از مقداري که احساس مي کرديد نياز داريد، در يك وعده غذايي خورده باشيد و گرسنه از سر سفره بلند شده باشيد؟ خير 0

بله 1 = به ندرت (يک يا دو بار در ماه گذشته)             2 = گاهي اوقات (سه تا ده بار در ماه گذشته)                3 = اغلب (بيش از ده بار در در ماه گذشته)

6- در يک ماه گذشته، آيا پيش آمده كه شما يا يکي از اعضاي خانواده به دليل نداشتن غذاي کافي، يكي از سه وعده غذايي اصلي (ناهار، ‌شام، صبحانه) را حذف كرده باشيد؟ خير 0

بله 1 = به ندرت (يک يا دو بار در ماه گذشته)             2 = گاهي اوقات (سه تا ده بار در ماه گذشته)                3 = اغلب (بيش از ده بار در در ماه گذشته)

7- در يک ماه گذشته، آيا پيش آمده كه به دليل نداشتن پول كافي براي خريد غذا، هيچ چيزي براي خوردن در خانه شما نباشد؟ خير 0

بله 1 = به ندرت (يک يا دو بار در ماه گذشته)             2 = گاهي اوقات (سه تا ده بار در ماه گذشته)                3 = اغلب (بيش از ده بار در در ماه گذشته)

8- در يک ماه گذشته، آيا پيش آمده كه شما يا يکي از اعضاي خانواده به دليل نداشتن غذاي کافي، شب گرسنه خوابيده باشيد؟ خير 0

بله 1 = به ندرت (يک يا دو بار در ماه گذشته)             2 = گاهي اوقات (سه تا ده بار در ماه گذشته)                3 = اغلب (بيش از ده بار در در ماه گذشته)

9- در يک ماه گذشته، آيا پيش آمده كه شما يا يکي از اعضاي خانواده به دليل نداشتن غذاي کافي، يک شبانه روز تمام هيچ خوراكي نخورده باشيد؟ خير 0

بله 1 = به ندرت (يک يا دو بار در ماه گذشته)             2 = گاهي اوقات (سه تا ده بار در ماه گذشته)                3 = اغلب (بيش از ده بار در در ماه گذشته)
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۴ شهریور۱۳۹۰ساعت   توسط محمد حسین ضرغامی  |