سنجش و اندازه گیری

پارادایم پژوهش بین رشته‏ ای (09122263167)

SPSS راهنماي برنامه ي اس پي اس اس

مقدمه
روش هاي آماري يكي از ابزارهاي اصلي تحقيقات كمي در بسياري از رشت ه هاي علوم
اجتماعي، علوم انساني، علوم زيستي و ... است و آموزش آن ب راي دانشجويان بسيار با
اهميت و تقريبًا گريزناپذير است، چه مطالعه و تحقيق در باره بسياري از مضامين و
موضوعات مستلزم استفاده از رو ش ها و تكنيك هاي آماري است . امروزه كه كامپيوتر
عموميت يافته است برنامه هاي كامپيوتري محاسبات آماري نقش مهمي در گسترش كاربرد
آمار در تحقيقات دارد، زيرا با اجراي سريع و دقيق محاسبات آماري و برداشتن امر شاق
محاسبات از دوش دان ش پژوهان، كاربرد آمار را به امر ساد ه اي تبديل م ي كند . گذشته از
اين، با اتكا به اين قابليت برنام ه هاي كامپيوتري محاسبات آماري، محور تدريس درس آمار
ديگر محاسبات و ا رائه فرمو ل هاي محاسباتي نخواهد بود، بلكه تشريح منطق اساسي مفاهيم
آماري و مفهوم آنها و كاربردشان در رشت ه هاي مربوط و خلاصه تفهيم بهتر آمار خواهد
شد كه اين نيز خودكاربرد آمار را گسترد هتر مي كند.
هم از اين رو، امروزه در دانشگا ه ها ارائه درسي سه يا چهار واحد ي ب راي آ موزش
كاربرد كامپيوتر كه عمدتًا براي محاسبات آماري است عموميت يافته است . اين كتاب نيز
به منزله كتاب درسي چنين آموزشي طرحريزي و تدوين شده است : اين كتاب آموزش
نحوه كاربرد برنامه كامپيوتري ا س پي اس اس براي محاسبات آماري در سطح در وس آمار
دوره كارشناسي ا ست كه عمومًا آمار يك متغيره و دو متغيره (آمار توصيفي يك متغيره و
دومتغيره و آمار استبناطي قرين با آن) است.
اين كتاب نه تنها جايگزين آموزش آمار و كتا ب هاي آمار دوره كارشناسي نيست ،
بلكه خواندن اين كتاب مستلزم گذراندن دروس آمار و تسلط بر مفاهيم و رو ش هاي
آماري است . گو اي ن كه در تشريح نحوه كاربرد ا س پي اس اس براي محاسبه مفاهيم آماري
معمو ً لا توضيح مختصري هم در باره آن مفاهيم ارائه مي شود اما براي اين كه بتوانيم از
برنامه كامپيوتري اس پي اس اس براي محاسبات آماري در سطح دوره كارشناسي استفاده
كنيم ابتدا بايد در س هاي آمار اين دوره را گذرانده و ضمن اشراف بر محاسبات آماري با
منطق و كاربرد مفاهيم آماري خوب آشنا شده باشيم.
SPSS... ٢ برنامه كامپيوتري آمار
برنامه كامپيوتري ا س پي اس اس فقط براي محاسبات آمار دوره كارشناسي نيست، بل كه
بخش عمده اي از آن به آمار پيشرفته و حرف ه اي اختصاص دارد كه در دور ه هاي تح صيلات
تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري ) آموزش داده م ي شود . محاسبات آمار پيشرفته و
حرفه اي معمو ً لا بسيار پيچيده و طولاني است و آموزش آن همراه با برنامه محاسبات آمار
پيشرفته و حرفه اي اس پي اس اس در يك كتاب واحد مفيدتر و كارآمدتر است . بنابراين،
اين كتاب آموزش ت مام برنامه كامپيوتري اس پي اس اس و راهنماي جامع آن نيست و فقط
شامل آن بخ ش هايي از اس پي اس اس است كه به محاسبات آمار دوره كارشناسي (آمار
توصيفي و استنباطي يك متغيره و دومتغيره ) و مقتضيات اجراي اين محاسبات اختصاص
دارد.
در اين كتاب، برنامه كامپيوتري ا س پي اس اس براي محاسبات آمار ي يك متغيره و دو
متغيره گام به گام با يك مثال مبسوط و در چهار بخش تشريح مي شود . بخش اول به
آماده سازي داد ه ها اختصاص دارد . براي انجام محاسبات كامپيوتري آمار ه ها و رو ش هاي
آماري ابتدا بايد داده ها را وارد برنامه ا س پي اس اس كرده، ويژگ ي آنها را براي
اس پي اس اس تعريف كنيم كه مضمون فصل اول اس ت . سپس بايد با اصلاحاتي مانند
برطرف كردن خطاهايي كه ط ي گردآوري داد ه ها و انتقال آنها به برنامه ا س پي اس اس
پيش مي آيد داد هها را پردازش كنيم (فصل دوم).
بخش دوم تشريح نحوه كاربرد برنامه ا س پي اس اس بر اي محاسبات كامپيوتري آمار
توصيفي يك متغيره و دومتغيره است . تحليل آماري يك متغيره كيفي در فصل سوم و
تحليل آماري يك متغيره كمي در فصل چهارم به ميان م ي آيد . رابطه دومتغيره اسمي در
فصل پنجم، رابطه دومتغيره ترتيبي در فصل ششم ، رابطه دومتغيره كمي در فصل هفتم و
كنترل آماري رابطه دومتغيره هم در فصل هشتم عنوان مي شود.
بخش سوم هم تشريح نحوه كاربرد برنامه ا س پي اس اس براي محاسبات آمار استنباطي
است. برآورد پارامتر كه روش هاي برآورد و استنباط خصوصيات جمعيت از روي
خصوصيات نمونه است در فصل نهم مطرح مي شود . در فصل دهم آزمون آماري و در
فصل يازدهم نيز آزمون ناپارامتري كه براي نشان دادن ميزان تعميم پذيري نتايج نمونه به
جمعيت است به ميان م يآيد .
مقدمه ٣
در بخش آخر هم بخ ش ها و قسم ت هاي برنامه اس پي اس اس كه براي اجراي برنامه
اس پي اس اس براي محاسبات آمار دوره كارشناسي لازم يا سودمندند مطرح مي شود.

بخش اول: آماده سازي داده ها
براي انجام محاسبات كامپيوتري آمار ه ها و روش هاي آماري با برنامه اس پي اس اس
ابتدا بايد داده هاي (اطلاعات ) گردآوري شده را وارد برنامه اس پي اس اس كرده،
ويژگي آنها را براي اس پي اس اس تعريف كنيم. فصل اول به همين موضوع
اختصاص دارد . سپس بايد جرح و تعدي ل ها و پرداز ش ها يي مانند برطرف كردن
خطاهايي كه طي گردآوري داده ها و انتقال آنها به برنامه اس پي اس اس پيش مي آيد
در داد ه ها اعمال كنيم تا براي محاسبات آماري آماده شود . فصل دوم هم به اين
موضوع اختصاص دارد.

فصل اول: تشكيل فايل داده ها
در برنامه اس پي اس اس قسمتي كه داده هاي (اطلاعات) گردآوري شده را وارد آن
كرده و ويژگي آنها را تعريف م ي كنيم فايل داده ها مي ناميم. فايل داده ها هم شامل
دو قسمت است : يكي داده نامه كه داده ها را وارد آن م ي كنيم و ديگري متغيرنامه كه
ويژگي داده ها را در آن تعريف مي كنيم.
١ داده نامه
داده ها
اطلاعات و داده هايي كه محقق م ورد تحليل آماري قرار مي دهد ويژگ ي هاي
مجموعه اي از عناصرند . ويژگي ها را متغير مي ناميم كه تأكيدي است بر تغي ير و
تفاوت عناصر بر حسب ويژگي معيني . عناصر ي هم كه ويژگي هاي آنها را تحليل
مي كنيم واحدهاي تحليل يا مورد هاي تحليل مي خوانيم . به عنوان مثال، اطلاعات
مربوط به كشو ر هاي مختلف كه هر سال در سالنامه هاي آماري سازمان ملل منتشر
مي شود شامل متغيرهايي چون درآمد سرانه ، ميزان رشد سالان ه ي جمعيت و ميزان
SPSS... ٨ برنامه كامپيوتري آمار
باسوادي است كه واحد تحلي ل آنها كشور است . خصوصيات و نگرش ها و نقطه
نظرات مردم راجع به موضوعات مختلف كه در نظرسنجي ها و با پرسشنامه
گرد آوري مي شود متغيرهايي هستند كه واحد تحليل آن ها فرد است.
ساختار داده نامه
ساختار داده نامه در فايل داده ها نيز ب ه گونه اي است كه اين دو وجه داد ه ها (متغير و
۱) كه هر - واحد تحليل ) را دربر مي گيرد؛ داده نامه جدولي دو بعدي است (شكل ۱
رديف آن به يك عنصر يا مورد (واحد تحليل ) اختصاص دارد و هر ستون آن هم به
يك متغير.
براي وارد كردن داد ه هاي تحقيق در فايل داده ها ابتدا بايد متغيرهاي تحقيق را
براي فايل داد ه ها تعريف كنيم؛ تعريف متغير هم شامل درج عنوان، نوع متغير،
تعريف مفهوم متغير، طبقات متغير، سطح سنجش و ... است. در اينجا نحوه تعريف و
وارد كردن اطلاعات به فايل داد ه ها را گام به گام با يك مثال مبسوط تشريح
مي كنيم.
فرض كنيم در تحقيقي به نام پيمايش نگرش ها در پي بررسي و مطالعه نگرش
مردم به موضوعاتي چون خانواده و امثالهم هستيم و براي اين امر پرسشنام ه اي شامل
۳۱ پرسش تدوين كرده ايم تا با انتخاب نمون ه اي احتمالي از مردم يك شهر و با
مصاحبه حضوري با آنها پرسشنامه را كه دربرگيرنده داده هاي تحقيق ما است پر
كنيم. اين پرس شنامه در ضميمه الف ارائه شده است . ما اين پيمايش را اجرا كرده ايم
و حال برآنيم تا داده هاي گردآوري شده (ضميمه ج) را وارد داده نامه برنامه
اس پي اس اس كنيم. بدين منظور ابتدا برنامه اس پي اس اس را باز مي كنيم و سپس
متغيرهاي خود (پرسش هاي پرسشنامه ) را براي آن تعريف كرده ، سرانجام داده ها را
وارد فايل داده ها در برنامه اس پي اس اس مي كنيم.
فصل اول: فايل دادهها ٩
Data View ١ صفحه اس پي اس اس (فايل داده ها)، جدول داده نامه - شكل ١
بازكردن اس پي اس اس
- براي باز كردن (فعال كردن ) برنامه اس پي اس اس در پايين صفحه ويندوز (شكل ۱
۲) قسمت شروع را باز مي كنيم (روي آن كليك مي كنيم ). ١ سپس در
قسمت برنامه ها در قسمت اس پي اس اس روي
۱. براي باز كردن يك برنامه كامپيوتري در صفحه مانيتور نشانگر موس را روي آن مي بريم و
قسمت سمت چپ موس را فشار مي دهيم (كليك مي كنيم).
SPSS... ١٠ برنامه كامپيوتري آمار
۱۶ (يا هر شمار ه دي گري مث ً لا اس پي اس اس / قسمت اس پي اس اس ۰
۱۱ يا اس پي اس اس ۱۵ يا اس پي اس اس بالاتر از ۱۶ ) كليك مي كنيم. ٢ /۵
در ويندوز SPSS ٢ قسمت بازكردن اس پي اس اس - شكل ١
۲. برنامه اس پي اس اس مرتبًا با تغييراتي تحت شماره هاي بالاتر به بازار مي آيد . با اين همه، اين
تغييرات جزيي بوده، عمومًا به جنبه صوري و بصري مربوط است و پايه و اساس و ساختار
عمومي برنامه اس پي اس اس تغيير نمي كند. بنا بر اين، مطالب ي كه در اين كتاب عنوان م ي شود
كم و بيش براي شماره هاي قبلي اس پي اس اس و احتما ً لا شماره هاي بعدي قابل اعمال است.
فصل اول: فايل دادهها ١١
۱۶ در صفحه ويندوز يا خانه بالاي برنامه ها / ممكن است قسمت اس پي اس اس ۰
قرار داشته باشد . در هر حال با كليك كردن آن قسمت ، برنامه اس پي اس اس باز
مي شود. ٣
صفحه فايل داده ها
با باز شدن برنا مه اس پي اس اس، صفحه اي تحت عنوان ويرايشگر يا داده پرداز
۱) كه همان فايل داده ها - ظاهر مي شود (شكل ۱ SPSS Data Editor اس پي اس اس
است و براي سهولت آن را صفحه اس پي اس اس يا همان فايل داده ها مي ناميم. اما در
۳) كه براي بازخواني فايل هايي - بدو امر صفحه اي روي فايل داده ها مي افتد (شكل ۱
است كه قب ً لا باز شد ه اند. فع ً لا اين صفحه را لغو مي كنيم ( بعد ًا كه فايل
داده هاي خود را تشكيل دادي م از اين صفحه براي باز كردن آن استفاده خواهي م
Untitled كرد). در بالاي صفحه فايل داده ها عبارت مجموعه داده هاي بي نام 1
آمده است . هرگاه فايل داده ها را نامگذاري كنيم نام فايل جايگزين [DataSet0]
.(۵- عبارت مذكور مي شود (مانند شكل ۱
،Edit پردازش ،File رديف اول صفحه فايل داد ه ها شامل بخش هايي چون فايل
است كه هر بخش Help و راهنما Analyiz تحليل ،Transform تبديل ،Data داده ها
نيز شامل قسمت هايي است . بعدًا رفته رفت ه با اين بخ ش ها و قسمت ها آشنا خواهيم
شد.
۳. اگر برنامه اس پي اس اس در كامپيوتر مورد استفاده شما نصب نشده است مي توانيد با تهيه
سي دي برنامه اس پي اس اس به سادگي آن را نصب كنيد.
SPSS... ١٢ برنامه كامپيوتري آمار
٣ صفحه بازخواني فاي لهاي اس پي اس اس - شكل ١
رديف دوم صفحه فايل داده ها شامل فرمان هاي اجرايي چون ضبط و
پرينت است. جدولي هم كه در صفحه فايل داد ه ها قرار دارد ه مان جدول ي
است كه داده ها را وارد آن مي كنيم و آن را جدول داده ها يا به اختصار داده نامه
مي ناميم. اما قبل از و ارد كردن داده ها به اين جدول بايد متغيرها را Data View
تعريف كنيم.
فصل اول: فايل دادهها ١٣
۲ متغيرنامه
صورت مي گيرد. براي باز Variable View تعريف متغيرها در جدولي به نام متغيرنامه
كردن متغيرنامه در انتهاي صفحه فايل داد ه ها قسمت متغيرنامه را
كليك مي كنيم. بدين ترتيب ، در صفحه فايل داده ها جدول متغيرنامه به جاي جدول
۴). در جدول - داده نامه ظاهر م ي شود كه مختص تعريف متغيرها است (شكل ۱
متغيرنامه هر رديف به يك متغير اختصاص دارد و هر ستون نيز توصيف يكي از
ويژگي هاي متغير است.
٤ جدول متغيرنامه در صفحه فايل داده ها - شكل ١
Name نام متغير
اسم متغير درج مي شود. به عنوان مثال، متغيرهاي Name در ستون نام متغير
مخفف متغير و V . و ... نامگذاري كرده ايم ،V3 ،V2 ،V پيمايش نگرش ها را متغير 1
شماره ها نيز منطبق با شمار ه سؤالات پرسشنامه پيمايش نگرش ها از شماره ۱ تا شماره
SPSS... ١٤ برنامه كامپيوتري آمار
۳۱ است . پيدا است كه براي هر متغير هر نامي را كه مناسب ببينيم مي توانيم انتخاب
كنيم.
از آنجا كه در متغيرنامه هر رديف به يك متغير اختصاص دارد ۳۱ رديف به
متغيرهاي پيمايش نگرش ها اختصاص مي يابد. اما علاوه بر اين يك رديف هم به
مي گذاريم. بدين ترتيب، ID شماره پرسشنامه اختصاص مي دهيم و نام آن را
متغيرنامه پيمايش نگرش ها بدوًا شامل ۳۲ رديف م ي شود (اين بدان معنا است كه
داده نامه هم بدوًا شامل ۳۲ ستون مي شود).
Label تعريف متغير
كه ستون پنجم متغيرنامه است به تعريف مفهوم متغير Label ستون تعريف متغير
اختصاص دارد . ما تعريف بي شتر متغيرهاي پيمايش نگرش ها را همان پرسش هاي
پرسشنامه انتخاب كرد ه ايم. باز پيد ا است كه مي تواني م مفهوم متغير خود را به هر
خود را (V صورتي كه مناسب م ي دانيم تعريف كني م. به عنوان مثال، ما متغير اول ( 1
همان پرسش پرسشنامه ( چ ه سن ي برا ي ازدوا ج پس ر مناس ب اس ت؟) تعريف كرده ايم اما
را فقط جنسيت تعريف كرده ايم V را فقط تحصيلات يا متغير 21 V متغير 16
۵). براي تعريف مفهوم متغير در اين ستون مي توان هم مستقيمًا آن را تايپ - (شكل ۱
كرد و هم آن را از جاي ديگر (مث ً لا پرسشنامه) كپي و به اين ستون منتقل كرد.
Measure سطح سنجش متغير
به توصيف سطح سنجش Measure ستون آخر متغيرنامه، ستون سطح سنجش متغير
متغيرها اختصاص دارد . سطح سنجش متغير مبين نوع سنجش و انداز ه گيري متغير
است. تشخيص و تميز سطح سنجش متغيرها اهميت خاصي دارد . هر نوع مقياس يا
فصل اول: فايل دادهها ١٥
سطح سنجشي درخور اعمال آماري خاصي است ولي براي ساير اعمال آماري
مناسب نيست.
٥ بخشي از متغيرنامه پيمايش نگرش ها - شكل ١
SPSS... ١٦ برنامه كامپيوتري آمار
متغيرها از لحاظ سطح سنجش (نحوه سنجش يا مقياس سن جش) به دو دسته كلي
تقسيم م ي شوند: كمي وكيفي . متغيرهاي كمي با واحدهاي عددي انداز ه گيري
مي شوند و از لحاظ تقسي م پذير بودن يا تقسي م پذير نبودن واحد سنج ش شان به دو
دسته تقسيم مي شوند: متغير پيوسته و متغير گسسته . متغير پيوسته متغيري است كه
واحدهاي سنجش آن به طو ر نامتناهي و نامحدود تقسيم پذيرند، يعني هر واحد آن را
مي توان به واحدهاي سنجش كوچكتري تقسيم كرد . متغير زمان، درآمد، انواع
ميزان ها (ميزان رشد جمعيت، ميزان باروري وامثالهم ) نمونه هايي از متغير پيوست ه اند .
به عنوان مثال، واحد سنجش زمان م ي تواند سال باشد يا ماه يا روز يا ساعت يا دقيقه
يا ثانيه يا ميلي ثانيه و الي آخر.
متغير گسسته اما متغيري است كه واحدهاي سنجش آن مجزا بوده و تقسيم ناپذير
هستند. به عنوان مثال، بعد خانوار (تعداد اعضاي يك خانوار ) متغيري گسسته است
۵ و الي آخر مجزا بوده و تقسيم ناپذيرند . ،۴ ،۳ ،۲ ، چون واحدهاي سنجش آن ۱
تمام متغيرهايي كه بر حسب تعداد بيان مي شوند مانند تعداد جمعيت، تعداد وسايل
در خانه، تعداد بچه، تعداد مسكن و امثالهم متغير گسسته اند.
با علامت مقياس Measure متغير كمي در ستون سطح سنجش متغير
چ ه سن ي برا ي ازدوا ج ) V مشخص مي شود. به عنوان مثال، در پيمايش نگرش ها متغير 1
۶). اس پي اس اس ب ه طور خودكار هر - پسر مناس ب اس ت؟) متغير كمي است (شكل ۱
متغيري را كمي تعريف مي كند مگر اين كه ما اين تعريف را عوض كنيم.
متغيركيفي متغيري است كه نمي توان آن را با ابزار كمي اندازه گيري كرد، بلكه
سنجش آن به صورت طبقه بندي صورت مي گيرد . به عبارت ديگر، متغيركيفي
متغيري است كه فقط به صورت طبقه بندي قابل اندازه گيري است . متغيرهاي كيفي
شامل متغيرهاي اسمي و متغيرهاي ترتيبي اند.
فصل اول: فايل دادهها ١٧
در متغيرنامه پيمايش نگرش ها Measure ٦ ستون سطح سنجش متغير - شكل ١
متغير اسمي شامل طبقاتي است كه نوعًا متفاوتند و هر طبقه اسم خاصي دارد ،
مانند جنسيت (شامل دو طبقه زن و مرد )، قوميت، وضع تأهل (شامل دو طبقه متأهل
و غيرمتأهل يا چندين طبقه - متأهل، ازدواج نكرده، همسر فوت شده، همسر
جد اشده، همسر تر ك كرده)، شغل و امثالهم . متغير اسمي در ستون سطح سنجش متغير
با علامت اسمي مشخص م يشود. به عنوان مثال، در Measure
در خانواد ه شما تصمي م نهاي ي را چ ه كس ي م يگير د؟) متغيري ) V پيمايش نگرش ها متغير 6
اسمي است . براي اسمي تعريف كردن اين متغير ابتدا روي خانه تقاطع ستون
با متغير مورد نظر و سپس روي علامت Measure سطح سنجش متغير
اسمي كليك مي كنيم.
متغير ترتيبي شامل طبقاتي است كه بين آنها سلسله مراتب وجود دارد، يعني
طبقات نسبت به هم بالا و پايين يا كم و زياد هستند ، مانند طبقه اجتماعي (كه عمومًا
شامل سه طبقه است : طبقه بالا، طبقه متوسط، طبقه پايين )، نگرش ها (كه عمومًا سه
طبقه  موافق، ب ي نظر، مخالف  يا پنج طبقه اند  كام ً لا موافق، موافق، ب ي نظر، مخالف،
كام ً لا مخالف )، گروه هاي درآمدي (طبقه پردرآمد، ميان درآمد، كم درآمد )،
گروه هاي سني (نوزادان، كودكان، نوجوانان، جوانان، ميانسالان، كهنسالان ) و
SPSS... ١٨ برنامه كامپيوتري آمار
با علامت ترتيبي Measure امثالهم. متغير ترتيبي در ستون سطح سنجش متغير
از ) V مشخص مي شود. به عنوان مثال، در پيمايش نگرش ها متغير 7
خانواده خود چقدر راضي هستيد ؟) متغيري ترتيبي است . براي ترتيبي تعريف كردن
با متغير مورد نظر Measure اين متغير ابتدا روي خانه تقاطع ستون سطح سنجش متغير
و سپس روي علامت ترتيبي كليك مي كنيم.
Values مقاديرمتغير
ستون ششم متغيرنامه براي تعريف عددها و مقادير ي است ،Values ستون مقاديرمتغير
كه كد و شماره طبقات متغيرهاي اسمي و ترتيب ي اند، زيرا هنگام و ارد كردن داده ها
دركامپيوتر براي سهولت ك ار به جاي عبارت هاي هر طبقه، از اعداد به عنوان كد و
۷). به همين دليل، از همان - نشانه اي كه نماينده آنها است استفاده مي كنيم (شكل ۱
ابتدا در پرسشنامه كنار طبقات كدي براي آن ها درج مي كنيم و هنگام وارد كردن
داده ها دركامپيوتر از همان كدها استفاده مي كنيم.
در متغيرنامه پيمايش نگرش ها Values ٧ ستون مقاديرمتغير - شكل ١
فصل اول: فايل دادهها ١٩
با Values براي تعريف كدهاي يك متغيركيفي روي خانه تقاطع مقاديرمتغير
۷). با اين عمل صفحه تعريف - سطر متغير مورد نظر كليك م ي كنيم (شكل ۱
۸) در اين صفحه در خانه مقدار - باز مي شود (شكل ۱ Value Lables مقادير
كد (عدد) ۱ و در خانه تعريف مقدار عنوان طبقه
اول را درج كرده، روي قسمت افزودن كليك مي كنيم. به همين ترتيب
كد طبقات بعدي را تعريف كرده، بعد از اتمام تعريف كد تمام طبقات فرمان را
تأييد مي كنيم.
Value Lables ٨ صفحه تعريف مقادير - شكل ١
پيمايش نگرش ها (سؤال ” ازدواج با طبقه خود بهتر V به عنوان مثال، طبقات متغير 4
اس ت يا طبقه بالاتر يا پايي نتر؟“) عبارت است از: [ ۱] با ه مطبقه خو د، [ ۲] ب ا طبق ه بالات ر،
۳] با طبق ه پايي نتر، [ ۴] فرقي نم يكند. از اين رو ، در متغيرنامه در ستون مقادير متغير ]
اين كدها را به هم ين صورت تعريف مي كنيم؛ يعني مشخص مي كنيم كه هر Values
در صفحه V ۹ تعريف كدهاي طبقات متغير 4 - كد نماينده چه طبق ه اي است . شكل ۱
است. Values مقادير متغير
SPSS... ٢٠ برنامه كامپيوتري آمار
مقادير متغيرهاي سطح سنجش كمي كمي ت هاي عددي هستند و لزوم ي به
تعريف آنها نيست؛ هر عدد معرف مقدار ي بر حسب واحد انداز ه گيري آن متغير
كمي است. واحد اندازه گيري برخي از متغيرهاي كمي به محقق بستگي دارد (مث ً لا
درآمد بر حسب تومان، يا هزار تومان ). در اين صورت بايد در ستون تعريف متغير
واحد انداز ه گيري متغير را مشخ ص كرد . به عنوان مثال، ما در تعريف متغير Label
واحد اندازه گيري آن را مشخص كرده ايم: مخار ج خانواده به هزار توما ن. با V27
اين همه، واحد اندازه گيري برخي از متغيرهاي كمي مانند سن (كه واحد
...،۳ ،۲ ، اندازه گيري آن سال است ) يا تعداد (كه واحد سنجش آن اعداد طبيعي ۱
است) لزومي به تعريف ندارد.
پيمايش__

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۱ اسفند۱۳۸۹ساعت   توسط محمد حسین ضرغامی  |